Dotacje na instalację fotowoltaiczną

Środki na instalację fotowoltaiczną

Dotacje

Dofinansowania na fotowoltaikę – z jakich programów można skorzystać w 2021 roku?

  • „Mój prąd”
  • Ulga termomodernizacyjna,
  • Agroenergia,
  • Czyste Powietrze,
  • Energia Plus,
  • Programy regionalne,
  • Kredyty i pożyczki,
  • Inne.

Ulgi na Fotowoltaikę - Program "Mój Prąd"

Nabór zakończył się 6 grudnia 2020 roku, kolejny nabór planowo ma rozpocząć się 01.07.2021 r. z kwalifikowalnością wydatków od marca 2021 r. Informacje i regulamin dotyczący nowego naboru nie został jednak jeszcze ogłoszony – prawdopodobnie potwierdzenie tej informacji uzyskamy dopiero pod koniec marca 2021 r.

Główne założenia poprzedniego programu:

  • dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW,
  • beneficjentem jest osoba fizyczna będąca stroną umowy przyłączeniowej,
  • decyduje kolejność wniosków do wyczerpania limitu,
  • maksymalna kwota dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5 tys. zł,
  • kwalifikacja kosztów od 23 lipca 2019 roku,
  • projekt jest realizowany przez NFOŚiGW,
  • składanie wniosków odbywa się po zakończonej inwestycji (wymiana licznika na dwukierunkowy),
  • beneficjent może odliczyć ulgę podatkową od kwoty, która pozostanie po odjęciu dotacji od kwoty inwestycji,
  • program nie obejmuje zwiększenia mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Ulga Termomodernizacyjna - Ulga na Fotowoltaikę

Fotowoltaika – jak skorzystać i rozliczyć ulgę podatkową na fotowoltaikę?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej od instalacji fotowoltaicznej należy:

  • posiadać dokument potwierdzający zakup – faktura VAT (faktury ze zwolnieniem z VAT i inne formy rozliczenia bez VAT nie są kwalifikowane)
  • posiadać potwierdzenie zapłaty (płatność nie może być wykonana przez inną osobę niż ta, na którą jest wystawiony dokument i która dokonuje odliczenia)
  • w zeznaniu podatkowym wypełnić dodatkowy załącznik PIT/O .

Wpisz adres nieruchomości

zweryfikujemy na jakie dofinansowanie możesz liczyć w swojej miejscowości

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest ASECO POLSKA SP. Z O.O. 30-554 Kraków, ul. Zamknięta 10 lok 1.5 (dalej: ASECO), nr tel.: +48 12 307 13 90, e-mail: biuro@technika-solarna.com. Kliknij aby zapoznać się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz klauzulą informacyjną.


  * Pola wymagane

  Według najnowszych informacji nabór do programu MÓJ PRĄD w 2021 roku rozpocznie się 1 lipca 2021 roku.

  Uwaga: Jeżeli faktura będzie wystawiona np. w grudniu 2019 roku, a opłacona w styczniu 2020 to tego kosztu nie będzie można odliczyć w zeznaniu za 2019, tylko dopiero w kolejnym roku podatkowym.

  Dla kogo?

  Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej – ulgi na fotowoltaikę?

  Ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

   • budynków wolnostojących
   • budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
   • służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
   • stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość

  Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

  Opodatkowanie

  Ulga termomodernizacyjna a forma opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt.

  Ulga przysługuje osobom rozliczającymi się:

   • na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej 18% i 32% na formularzu PIT-36 i PIT-37
   • podatkiem liniowym 19% na formularzu PIT-36L
   • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 (w tym przypadku odliczenie poniesionego kosztu następuje od kwoty przychodu, a nie dochodu)

  Odliczenie od dochodu

  Jaką kwotę mogę odliczyć od dochodu za zakup instalacji fotowoltaicznej?

  Możesz odliczyć całość poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 53 000 zł:

   • jest to suma wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych
   • dotyczy jednego podatnika (posiadanie więcej niż jednego domu nie zwiększa limitu)
   • w przypadku współwłasności małżeńskiej, limit jest dwukrotny, czyli 106 000 zł
   • odliczeniu podlegają kwoty brutto, zawierające podatek VAT

  W zeznaniu podatkowym wpisz kwotę podlegającą odliczeniu w danym roku:

   • nie przekraczającą wykazanego dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu)
   • pomniejszoną o otrzymane dotacje (np. 5000 zł z programu Mój Prąd)

  Jeżeli odliczenie w danym roku jest mniejsze i stanowi tylko część poniesionych kosztów to odliczenia pozostałej wartości możesz dokonać w kolejnych latach – maksymalnie przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto inwestycję termomodernizacyjną lub sporządzono audyt energetyczny.

  Działamy w zgodzie z naturą

  Dotacje na fotowoltaikę

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit  eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

  Kontakt z nami

  Kiedy należy odliczyć poniesione koszty termomodernizacyjne?

  Inwestycja termomodernizacyjna może trwać maksymalnie 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy koszt. Opłacone materiały i usługi należy odliczać na bieżąco, na koniec każdego roku podatkowego.

  Przykład:

  Jeżeli pierwszy koszt został poniesiony w lutym 2019 to inwestycje termomodernizacyjne może trwać maksymalnie do 31.12.2022. W każdym z tych czterech zeznań podatkowych, za rok 2019, 2020, 2021, 2022 należy odliczyć koszty poniesione w danym roku. Jeżeli kwota dochodu jest mniejsza i nie uda się każdorazowo odliczyć poniesionych kosztów to możemy przenieść je na kolejne lata (maksymalnie do 6 lat), czyli uwzględnić najpóźniej w zeznaniu za 2025 rok.

  Jakie koszty podlegają odliczeniu w uldze termomodernizacyjnej?

  Materiały budowlane i urządzenia – ulga termomodernizacyjna:

   • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
   • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
   • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
   • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
   • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
   • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
   • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
   • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
   • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
   • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
   • pompa ciepła wraz z osprzętem,
   • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
   • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
   • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
   • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

  Usługi – ulga termomodernizacyjna:

   • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   • wykonanie analizy termograficznej budynku;
   • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
   • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
   • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
   • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
   • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
   • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
   • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
   • montaż pompy ciepła;
   • montaż kolektora słonecznego;
   • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
   • montaż instalacji fotowoltaicznej;
   • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
   • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
   • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

  Uwaga: Usługi muszą być zakupione u podatników zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (faktura VAT). Nie mogą oni podlegać zwolnieniu z podatku VAT, inaczej dane koszty nie będą podlegać odliczeniu od dochodu.

  Podstawa prawna (zobacz rozporządzenie): Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489). Informacje telefoniczne w sprawie ulg na fotowoltaikę pod nr tel 12 307 13 90