Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASECO POLSKA SP. Z O.O. 30-554 Kraków, ul. Zamknięta 10 lok 1.5 (dalej: ASECO). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@technika-solarna.com, telefonicznie pod numerem +48 12 307 13 90 lub pisemnie pod adresem wskazanym wyżej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes ASECO, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ASECO m.in. podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od daty wpływu zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez istotnego udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.